На основу члана 41. став 3. Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр.
87/2018- даље: Закон), УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ из Београда, са
седиштем на адреси Ђевђелијска 9/27, матични број 8126930, ПИБ 108294197, које
заступа Илија Драгишић (даље: УМПС или удружење) у Београду, 19.06.2020. године,
доноси

ПОЛИТИКУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

1. УВОД
1.1. Удружење обраду података о личности третира врло озбиљно, према свим подацима
о личности понаша се одговорно и одлучно је у намери да постигне целовиту
усклађеност са свим правним обавезама с тим у вези не ограничавајући се само на
Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту:
Закон).
1.2. Циљ ове Политике је да се обезбеди правна сигурност и транспарентност у обради
података о личности лица чији се подаци обрађују, као и да се утврди правни основ,
сврха обраде, врсте података које се обрађују, права лица у погледу обраде података
о личности, мере заштите података и друга питања од значаја.
1.3. Политика заштите података о личности (у даљем тексту: Политика) садржи детаљан
приказ активности у вези са обрадом података о личности које организује и спроводи
Удружење као руковалац, али и све информације од значаја за лица на које се подаци
односе.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УДРУЖЕЊУ
2.1. Удружење је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитабилно удружење
засновано на слободи удруживања са циљем стварања бољег пословног амбијента
за младе привреднике, промовисањем омладинског предузетништва, као и
усклађивања и заступања интереса својих чланова и подстицања активности које ће
допринети бржем економском расту и развоју младих привредника на територији
Републике Србије.
2.2. Чланови Удружења су физичка лица која испуњавају услове за пријем у чланство
прописане Статутом удружења.
2.3. Удружење заступа интересе и ставове својих чланова учешћем и подношењем
иницијатива надлежним институцијама поводом доношења закона и других прописа
важних за пословну заједницу, учествовањем у расправама и пројектима којима је
циљ промоција младих предузетника, јачањем веза између младих предузетника на
локалном, регионалном и међународном нивоу кроз размену искустава и идеја, као и
на сваки други могући начин.
2.4. Сви чланови Удружења имају права и обавезе дефинисане законом и интерним
актима удружења.

Itd…